Menu
 

اطلاع اولیا و دانش آموزان
      ‌         **************سال  نهم  دبیرستان

واحد مشاوره ٭٭٭
 رشته های دانشگاهی همه رشته ها از جمله
 ۱_ ریاضی فیزیک
۲_ علوم تجربی
 ۳_ ادبیات و علوم انسانی
۴_ فنی و حرفه ای
 ۵_ هنر
 ۶_ زبان
را بصورت بنر در سالن و راهرو های داخلی آموزشگاه

 بصورت بنرهای  طرح تعالی مدیریت
نصب کرده است،،

Go to top